A Ödeme Web Sitesi Kullanım Koşulları

A Ödeme web sitesini (“ Web Sitesi ”) ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu Web Sitesi’nin sahibi A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (A Ödeme ) olup, Web Sitesi üzerinde her türlü organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi A Ödeme’a aittir.Lütfen bu Web Sitesi’ni kullanmaya başlamadan önce Web Sitesi’nde mevcut bilgi, materyal, ürün ve hizmetlere ilişkin aşağıda yazılı kullanım koşullarını dikkatlice okuyunuz. Aşağıda belirtilen Web Sitesi kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”), bu Web Sitesi’ne erişiminizi ve bu Web Sitesi’ni kullanımınızı düzenler. Bu Web Sitesi’ne erişen ya da bu Web Sitesi’ni kullanmaya başlayan ve bu Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanan her gerçek ve tüzel kişi (“Kullanıcı”) aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı kayıtsız, şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmiş sayılmaktadır.

1. Kullanım Koşulları’nın Değiştirilmesi

A Ödeme’nin, Kullanım Koşulları’nı herhangi bir sebep göstermeksizin ve önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın zaman zaman güncelleme, silme, iyileştirme veya ilavede bulunma hakkı ile Web Sitesi’nde bulunan materyalleri devretme hakkı saklıdır. Güncellenen yeni versiyonlar A Ödeme Web Sitesi’nde yayımlanacaktır ve yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Kullanıcı, A Ödeme Web Sitesi’ni kullanılırken, Kullanım Koşulları’nın güncellenip güncellenmediğini veya değiştirilip değiştirilmediğini düzenli olarak kontrol etmekle yükümlüdür.

2. Kullanıcı Uygunluğu

Web Sitesi, A Ödeme tarafından sunulur ve sadece yürürlükteki mevzuat uyarınca bağlayıcı sözleşme(ler) yapabilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılabilir. Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanarak, Web Sitesi’nin kullanımı için geçerli olacak ilgili kanunlar kapsamında bu Kullanım Koşulları da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla bağlayıcı sözleşme akdetme ve Web Sitesi’ni bu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanma konusunda yasal hak ve yetkiye sahip bir yetişkin olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olmaktadır. Bu şartları sağlamadığı takdirde, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ni kullanmasına izin verilmez.

3. Kullanım Koşulları Kapsamı

Bu Web Sitesi, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çercevesinde çerçevesinde fatura ödemeleri, yurt içi ve yurt dışı para transferleri gibi ödeme hizmetleri sunan ve bir ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren A Ödeme tarafından, Kullanıcı’nın bu hizmetleri kullanmasını sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kullanıcı, Web Sitesi’ni sadece Kullanım Koşulları’na uygun olarak ve yukarıda açıklanan, yasal olarak izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabilir.

4. Kullanım Koşulları Sınırlamaları

Kullanıcı, bu Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanarak özellikle aşağıdaki sınırlamaları kayıtsız, şartsız ve gayri kabili rücu olarak kabul etmektedir:

  • a. Web Sitesi üçüncü kişilerin mülkiyet haklarının ihlaline yol açacak şekilde kullanılamaz.
  • b. Web Sitesi’nin çalışmasına engel olabilecek ve zarar verebilecek hiçbir cihaz, mekanizma, yazılım veya sair komut dizileri kullanılamaz. Web Sitesi’ne veya herhangi bir sisteme, virüs, trojan, solucan, zaman bombası, veya Web Sitesi’nin içeriğindeki bilgilere zarar vermeyi, bunlarla çakışmayı, bunları kesmeyi veya bunlardaki mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan veya başkalarının (aşağıda tarif edildiği gibi) fikri mülkiyet haklarını ihlal eden diğer herhangi bir bilgisayar programlama rutini sokulamaz veya yüklenemez.
  • c. Web Sitesi altyapısı üzerinde makul olmayan veya aşırı yük oluşturabilecek hiçbir işlem gerçekleştirilemez.
  • d. A Ödeme tarafından oluşturulan içerikler bloke edilemez, üzerine yazılamaz veya değiştirilemez ya da Web Sitesi herhangi bir şekilde engellenemez.
  • e. Web Sitesi’ndeki bilgiler ticari amaçlarla kopyalanamaz. Özellikle Web Sitesi’nden çıkarılmış içerikleri "robotlar", diğer arama motoru teknolojileri veya diğer otomatik mekanizmalar yardım veya aracılığıyla kopyalanamaz, dağıtılamaz ya da başka şekilde kullanılamaz veya çoğaltılamaz.
  • f. Her ne şekilde olursa olsun, A Ödeme’nin ağlarına izinsiz erişim sağlanamaz veya buna teşebbüs edilemez.
  • g. Başta üçüncü şahıslara ait kredi kartı veya banka hesap bilgileri ile bu şahısların muvafakati olmaksızın yapılan işlemler olmak üzere izinsiz, sahte veya hileli ödeme ve işlemlerde bulunulamaz.
  • h. Web Sitesi’nden aktarılan bilgilerin kaynağı gizlenemez.
  • i. Web Sitesi’ne yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirilemez.
  • j. A Ödeme’nin açık ve yazılı izni olmaksızın, içerik veya bilgilerin herhangi bir kısmı veya yönü çerçevelenemez veya bunları kapsamak üzere herhangi bir çerçeveleme tekniği kullanılamaz.

5. Lisans ve Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Kullanım Koşulları tarafından açıkça yetki verilmediği sürece veya A Ödeme’nin yazılı ön izni alınmaksızın, Web Sitesi’nin A Ödeme’nin fikri mülkiyet hakkına tabi içeriği hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, kiralanamaz, görüntülenemez, gerçekleştirilemez, lisanslanamaz, yeniden yayınlanamaz, gönderilemez, aktarılamaz, satılamaz, dağıtılamaz, araştırılamaz, iyileştirilemez, izlenemez, alınamaz, ödünç verilemez, bunlardan eser türetilemez veya karşıya yüklenemez. Burada açıkça belirtildiği durumlar hariç olmak üzere, A Ödeme, Kullanıcı’ya A Ödeme’nin veya herhangi bir üçüncü kişinin fikri mülkiyet haklarına ilişkin açık ya da kapalı hiçbir hak vermez.

6. Sonlandırma

A Ödeme’nin, kararı kendisine ait olmak üzere; erişim ve kullanım hakkı başkaları için devam etse bile, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne erişimini, ödeme hizmetlerini, bilgileri, sair hizmetleri ve içeriği kullanımının istediği zaman ve kararı kendisine ait olmak üzere istediği herhangi bir nedenle sona erdirilebileceğini veya askıya alınabileceği Kullanıcı tarafından kabul edilmektedir. Bu tür bir askıya alma veya sona erdirme durumunda Kullanıcı’nın derhal i) Web Sitesi’ni kullanmayı bırakması ve ii) içeriğin herhangi bir kısmından yapılan kopyalar varsa, bunların tamamını imha etmesi gerekir. Bu tür bir fesihten, askıya almadan veya sona erdirmeden sonra Web Sitesi’ne, A Ödeme’ye ait ödeme sistemlerine, bilgilere veya hizmetlere erişmek, bir istismar eylemi olarak algılanacaktır. Ayrıca Kullanıcı A Ödeme’nin, A Ödeme Web Sitesi’ni kullanmakla, A Ödeme’nin sunduğu ödeme hizmetlerine, bilgilerine ve/veya sair hizmetlerine olan erişimin feshedilmesi veya askıya alınmasından dolayı Kullanıcı’ya veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı hiçbir sorumluluk almayacağını kabul etmiş olur.

7. Tazminat

Kullanıcı, Web Sitesi’nin kullanılmasının bir koşulu olarak Web Sitesi’nin kullanımından kaynaklanan hak ve taleplerinden doğan tüm sorumluluk, masraf (yasal ücret ve giderler dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve hasar ve zararlara karşı A Ödeme’yi tazmin etmeyi ve kendi nezdinde doğacak zararlardan A Ödeme’yi sorumlu tutamayacağını kabul etmektedir.

A Ödeme, hiçbir durumda, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne veya Web Sitesi’nde bulunan sistem ve materyallere erişimi veya bunları kullanmasına ilişkin olarak sözleşme ihlali, haksız fiil veya diğer nedenlerle doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, A Ödeme, Kullanıcı veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilebilecek Kullanım Koşulları ihlali, haksız fiil, ihmal veya başka nedenlerle meydana gelebilecek aktarım kesintisi, aksaklık veya arızaya yönelik hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı, Web Sitesi’ne veya diğer bağlantılı web sitelerine erişerek veya bunları kullanarak, olması durumunda mahkeme masrafları ve Web Sitesi’ni kullanımından/ziyaret edilmesinden kaynaklanabilecek diğer harcamalar dahil ancak sadece bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla A Ödeme’yi hasar, hak talebi ve sorumluluklardan muaf tutmayı ve beri kılmayı kabul etmektedir.

8. Yetkili Mahkeme ve Dil

Kullanıcı’nın, işbu Kullanım Koşulları, Web Sitesi’ni veya Web Sitesi’nde bulunan ya da Web Sitesi’nden indirilen/erişilen materyaller ile sistemleri kullanımı ve bunlardan doğan veya bunlarla bağlantılı ihtilaflar veya hak talepleri, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve yine aynı kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır. Kullanıcı, bu tür ihtilaf ve hak taleplerini İstanbul Çağlayan Mahkemelerinin yargı yetkisine tevdi etmeyi kabul etmektedir. Hukuki davalar ilgili mevzuatlar uyarınca A Ödeme’nin, Kullanıcı’nın ikamet ettiği veya Web Sitesi’ni kullandığı ülkenin mahkemelerine taşıma hakkını saklı tutar.Kullanım Koşulları’nın, Türkçe’den başka dillere tercüme edildiği durumlarda, Kullanım Koşulları’nın tercüme edildiği herhangi bir dildeki tercümesi arasında herhangi bir uyumsuzluk veya tutarsızlık olması durumunda Kullanım Koşulları’nın Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

9. Bölünebilirlik

Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nı veya bu Kullanım Koşulları’na dayanan hiçbir çıkar, hak ya da sorumluluğunuzu başkalarına devredemez. Yetkili olan herhangi bir mahkeme tarafından bu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde bu hükmün geçersizliği, bu Kullanım Koşulları’nın kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemez ve bu Kullanım Koşulları’nın yetkisi ve geçerliliği devam eder. Bu Kullanım Koşulları’ndan herhangi birinden vazgeçilmesi, diğer hüküm veya koşullardan vazgeçildiği anlamına gelmez.

10. Tavsiye, Yorum ve Geri Bildirimler

Kullanıcı’nın, A Ödeme’ye ait belgelerin, materyallerin ve sistemlerin içeriğine ilişkin soru, yorum, tavsiye gibi geri bildirim verileri de dahil olmak üzere bazı bilgileri içerecek şekilde, yayınlanan bir belgeye yanıt veriyorsa bu bilgiler, gizli bilgi kabul edilemez. A Ödeme, bu bilgilere ilişkin hiçbir yükümlülük kabul etmemektedir. A Ödeme, bu bilgileri sınırlandırma olmaksızın çoğaltabilir, kullanabilir, ifşa edebilir ve başkalarına dağıtabilir.

Web Sitesi’ne veya başka şekilde A Ödeme’ye e-posta yoluyla gönderilen iletişimler de gizli bilgi kabul edilemez. A Ödeme bunları herhangi bir amaçla çoğaltma, yayınlama veya başka şekilde kullanma hakkını saklı tutar. Herhangi bir fikir, icat, konsept, teknik veya uzmanlık bilgisi de dahil olmak üzere bu iletişimlerin içindekiler A Ödeme tarafından ürün ve/veya hizmetlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve/veya pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir. Ayrıca, bu bilgilerde bulunan herhangi bir fikir, konsept, uzmanlık bilgisi veya tekniği bu bilgileri içeren hizmetlerin geliştirilmesi ve pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılabilir.

Kullanıcı, A Ödeme’nin usulsüzlük ve/veya dolandırıcılık şüphesi oluşması halinde, ve/veya resmi makamlarca talep edildiği takdirde, Kullanıcı’nın bilgilerinin, adli ve/veya idari mercilerle ve/veya Resmi Kurumlar ile paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.

Kullanıcı, ilgili işlem ile ilgili bilgilerin (referans numarası, alıcı bilgileri vs.) korunmasına ve üçüncü kişilerle paylaşılmamasına yönelik gerekli önlemleri almayı kabul ve beyan eder. Söz konusu bilgilerin Kullanıcı tarafından korunmaması nedeniyle ya da Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan nedenlerle ödeme işleminin hileli veya yetkisiz olarak gerçekleşmesi halinde, Kullanıcı, söz konusu işlemden kaynaklanan her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zararın kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder.